ที่ตั้งและอาณาเขต


     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ตั้งอยู่บริเวณสองฟากถนนสาย อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ได้รับจัดตั้งเป็น อบต . น้ำอ่างเมื่อพุทธศักราช 2539 จัดเป็น อบต . ขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเหนือใหญ่ , หมู่ที่ 2 บ้านหลวงป่ายาง , หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า , หมู่ที่ 4 บ้านค้อกลาง , หมู่ที่ 5 บ้านไร่ , หมู่ที่ 6 บ้านท่าดินขาว , หมู่ที่ 7 บ้านไชยมงคล , หมู่ที่ 8 บ้านไร่น้อย , หมู่ที่ 9 บ้านนา , หมู่ที่ 10 บ้านเนินสวรรค์

 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังแดง อ . ตรอน จ . อุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ่อทอง อ . ทองแสนขัน จ . อุตรดิตถ์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนายาง อ . พิชัย จ . อุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านแก่ง อ . ตรอน จ . อุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/2 หมู่ 4 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53140 โทร / โทรสาร 0-5545-4180


   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม / ขนส่ง

ทางบก การคมนาคมทางบก

     นับว่าเป็นการเดินทางและการขนส่งที่สำคัญและสะดวกที่สุดของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง

การไฟฟ้า

      การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตตำบลน้ำอ่าง ประมาณ 1,924 หลังคาเรือน

การประปา

     การประปาในเขต อบต . อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง โดยแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือ น้ำจากบ่อบาดาลของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการน้ำประปากับระชาชนในเขตตำบลน้ำอ่างได้เกือบทุกหมู่บ้าน และมีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่างกำลังเร่งขยายเขตการให้บริการน้ำประปาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของประชาชนต่อไป

การสื่อสารและโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ( สาขา )

     - ระบบเสียงตามสาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีเสียงตามสาย ประมาณ 9 จุด ซึ่งสามารถให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง

การใช้ที่ดิน

     สภาพการใช้ที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร มีป่าไม้เชื่อมโยง ป่าบางส่วนถูกบุกรุกทำลายในเขตป่าสงวน

 

   จำนวนหมู่บ้านและประชากร


จำนวนประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง มีจำนวนประชากร จำนวน 7 ,995 คน แยกเป็น ชาย 3,950 คน หญิง 4 ,045 คน ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 115 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง         

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บ้านเหนือใหญ่

บ้านหลวงป่ายาง

บ้านเหล่า

บ้านค้อกลาง

บ้านไร่

บ้านท่าดินขาว

บ้านไชยมงคล

บ้านไร่น้อย

บ้านนา

บ้านเนินสวรรค์

326

293

91

310

288

100

198

231

194

138

634

495

139

579

544

187

381

435

298

258

691

519

194

567

539

178

368

434

290

265

1,325

1,014

333

1,146

1,083

365

749

869

588

523

รวม
2,169
3, 950
4, 045
7 , 995

   ศักยภาพในตำบล

        

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. จำนวนบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง

- ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

2. นิติกร จำนวน 1 คน

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน

6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน

7. นักการภารโรง จำนวน 1 คน

8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน

9. คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน

- ตำแหน่งในส่วนโยธา

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง จำนวน 1 คน

2. นายช่างโยธา จำนวน - คน

3. พนักงานสูบน้ำ จำนวน 3 คน

4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน - คน

5. ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 คน

6. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน

- ตำแหน่งในส่วนการคลัง

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน

3.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน - คน

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

5. ผ้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ จำนวน 1 คน

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน

7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

9. เจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 1 คน

- ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข

1. คนงานประจำรถเก็บขยะ จำนวน 2 คน

- ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน

2. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 คน

- ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม

1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 คน

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 คน

- ตำแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร

1. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 คน

2. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 คน

2. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา - คน

มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 20 คน

ปริญญาตรี 20 คน

สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2252 21,503,115.47 บาท แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 943,605.40 บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 9,926,974.39 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,632,535.68 บาท

ข . ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

    เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่างเป็นเขตติดต่อระหว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก ซึ่ง มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชน เป็นที่ราบลุ่มมีคลองตรอนไหลผ่านประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม รองลงมาคือ ค้าขาย รับจ้าง จึงน่าจะมีการรวมกลุ่มผลิตภัณท์ทางเกษตรเพื่อเป็นแหล่งจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา


    สภาพทางเศรษฐกิจ

รายได้ประชากร     รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่างส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม , ปศุสัตว์ รองลงมาเป็นการค้าขาย มีบางส่วนเข้าไปทำงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ และในกรุงเทพฯการพาณิชยกรรม / การบริการ
ก . สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง ได้แก่
1 . ปั๊ม ESSO 2 . ปั๊ม PT
ข . ห้องพัก / ห้องเช่า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1 2 3 โฮเต็ล ค . ร้านอาหาร จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ร้านรัตนชฎาวรรณ, ร้านมาวิน, ร้านครัวต้นหลิว, ร้านกัญญา ,ร้านสมหมาย, ร้านหงษ์หยก, ร้านชายใหญ่, ร้านต๋อยนอก, ร้านต๋อยใน, ร้านโกแดง, ร้านเจ้ป้อม, ร้านน้องเก๋, ร้านลุงชนะ, ร้านลุงชัย
การอุตสาหกรรม     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ 1 แห่ง คือโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันกาญจนชัยจำกัดส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในตำบลน้ำอ่างในยามว่างที่สำคัญได้แก่การทอผ้าซิ่น และการรวมกลุ่มเย็บเสื้อผ้า ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของตำบลน้ำอ่าง และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว