หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้าง
กฏหมาย / กฏระเบียบ
สภาพทั่วไป อบต.น้ำอ่าง
แหล่งท่องเที่ยว อบต.น้ำอ่าง
ประวัติงาน ประเพณีสงกรานต์
เว็บบอร์ด
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อบัญญัติตำบล / ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ 52
ประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2551
แผนพัฒนา อบต. 3 ปี(52-54)
แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรกำลังพนักงานส่วนตำบล
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
กศน.ตรอน ศุนย์การเรียนรู้น้ำอ่าง
   สำหรับเจ้าหน้าที่
Username :
Password  :


พิมพ์อักขระ ตามภาพ


::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง :::    คำขวัญ ::: ซิ่นไหมงาม ถุงย่ามสวย รวยน้ำใจ ยิ่งใหญ่ประเพณีสงกราณต์    วิสัยทัศน์ ::: องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน กอปรด้วย คุณธรรม จริยธรรม สู่ความทันสมัย รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ :::


สาระน่ารู้ ประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวสอบราคา